12. Happy pilot Odmund finished his SIV.
odmund.jpg (66373 bytes)

vossa-pg  om paragliding på Voss av Geir Dyvik   http://dyvik.net   epost: gdyvik@online.no